Posted on: June 23, 2020 Posted by: admin Comments: 0

KARLATRMAL DINLER TARIHI PDF

comYaynlanma tarihi (Publication date): Aralk(December)Yayn tr (Type KonutlarBlgeantsalniteliktamayanancakkentiinnemliolankamu,dini ehir rneklerindeBelfast ve Berlinblnmenin kentsel so-nularnn karlatrmal. nin İstanbul tarih, sanat ve kültürü tanıtım dergisi. kutsaln bizzat yer ald meknlar olarak dnlmesi, Dinler Tarihi asndan nem arzetmektedir. Evliya elebi Seyahatnamesinin sansrsz, doru, karlatrmal metninin ayn llerde dzgn. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Karekk 8. Sınıf LGS T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük Denemeleri 20 Deneme Karekk 8. . Kitapta, Karlatrmal Eski – Yeni Kanun Metni eklenerek okuyucularn yeni kanuna kolay uyum.

Author: Shaktizshura Kigajin
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 27 January 2004
Pages: 361
PDF File Size: 9.11 Mb
ePub File Size: 1.29 Mb
ISBN: 567-2-59490-499-1
Downloads: 73062
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mibei

Published on Jul View Download 0. Aralk December Yayn tr Type of publication: Sreliyayn Periodical Sayfa tasarm Design: AliCanglngilizce editr Linguistic editor: CatherineCampionMegaron amblem tasarm Emblem: TolgaAkbulutYlda drt say yaymlanr. Published four times a year. Antonio SantElia Ftrist mi? From the Perspective of Manifestos: Megaron, planlama,mimarlk, tasarm ve yapmalanndakiorijinalmakaleleri,aratrmazetlerini,kitapinceleme-lerinivemeslekalannailikingnceltartmavegrleriyaynlar.

DergideTrke ve ngilizce yazlmmakaleler yaynlanabilir. Ma-kaleler atrihi tablo,ekil,resimhari ,grvearatrmazetleriiinkelimedir.

CemalDemircioglu

Hakem deerlendirmesi sonucu yazar lar danbazdeiikliklervedzeltmeleristenebilir;budzeltmelerinenge90gniindetamamlanpsistemeyklenmelerigerekmek-tedir. Dergideyaynlanmasnakararverilenyazlaryaynahazrlk srecinealnr;buaamada tmbilgilerindoruluu iinayrntlkontrolvedenetimdengeirilir;yaynncesieklinegetiri-lerekyazar lar nkontrolneveonaynasunulur.

Dergiyeyaz teslimi,almanndahanceyaynlanmad,bakabiryerdeyaynlanmasnndnlmediiveMegaronDergisindeyaynlanmasnn tm yazarlar tarafndan uygun bulunduu anla-mnagelmektedir. Yazar lar ,almannyaynlanmasnnkabuln-denbalayarak,yazyaaitherhakkYldzTeknikniversitesiMi-marlkFakltesinedevretmektedir ler. Yazar larizinalmaksznalmay baka bir dilde ya da yerde yaynlamayacaklarn kabuleder ler. Yazlar 12 punto byklkte Tarihl yaz karakterinde iki satr aralkl olarak hazrlanmaldr. Sayfalarn st, alt, sa ve solunda er cm boluk braklmal vetmsayfalarnumaralandrlmaldr.

Bavuru mektubundayaznn tmyazarlar tarafndanokunduu,onaylandveorijinalbiralmarnolduuifadeedilmeliveyazarisimlerininyanndaimzalarbulunmaldr. Gnderi-lenyazdahanceherhangibirtoplantdasunulmuise,toplantad, tarihi vedzenlendii ehir belirtilmelidir.

Lisansst tez a-lmalarndanretilmiyazlarda tezin ismivehazrlandkurumbelirtilmeli ve tezyrtcs ikinci yazarolarakeklenmelidir. Trke ve ngilizce karaltrmal. Tablo, ekil, grafik ve resimler ayrdosyalarolaraksistemeyklen-melidir.

Yazarlaraaitolmayan,bakakaynaklarcadahanceyaynlanmtmtablo,ekilveresimleriinyaynhakkna sahipkiilerden izinalnmal ve izinbelgesi yazylabirliktegnderilmelidir.

dergisi sayi – [PDF Document]

Sreli yayn karlatrjal makale, ansiklopedi maddesi Andreasyan,H. Dinlfr iinde blm iin; Tekeli. Bu gidiat karsnda Trkiyede ylndan itibaren Enerji Verimlilii Kanunu ve Enerji Performans Ynetmelii uygulamaya konula-rak, mevcut konut binalarnn enerji tketimi-kabuk ilikisinde, yenilene-bilir enerji kullanma performansnn arttrlmasna ynelik iyiletirmelerin nemi vurgulanmtr.

YT Bilimsel Aratrmalar Projeler Koordinatrl- tarafndan desteklenen Mevcut Konut Stounda Yenilenebilir Enerji Kullanmna Ynelik Verilerin Deerlendirilmesi ve Tasarm ltleri in Yere Ait Bilgilerin Oluturulmas; Beykoz rnei isimli aratrma projesi kapsamnda stanbulun Beykoz lesi rneinde yrtlen almada o-unluu ayrk dzendeki yaplar, yeil alanlarn okluu, yap younluu ve kat adetlerinin kent merkezine gre daha az olmas gne enerjisini n plana karmtr.

Bu balamda stanbulun Beykoz lesinde yrt-len almalar drt farkl mevcut konut dokusunda belirlenen birer bina rnek seilerek gerekletirilmitir. Seilen mevcut drt konut binasnda gerekletirilen aratrma sonular benzer kmtr. Dolaysyla ilgili ara-trma projesinin rn olan bu makalede Beykozdaki Kanlca yerlemesin-den seilen ok ailelik konut binasnn sonular paylalmaktadr. Seilen binada stma-soutma ykleri ve CO2 salnmlar hesaplanarak bina ka-buunda gne enerjisinin de bina artlarnn elverdii oranda snrl bir ekilde verimli kullanmn salayacak iyiletirmeler belirlenmitir.

  EMPLOYEE SEPARATION POLICY IN INFOSYS FILETYPE PDF

Szko-nusu iyiletirmeler; kar,atrmal alanlar, pencere saaklar, pencere zellikleri, d duvar yaltm kalnl, hava szntlarnn engellenmesi, glgeleme ve peyzaj elemanlaryla gne tairhi salanmas olarak belirlenmitir.

Makale belirlenen yntemlerin uygulanmas ve sonularn gsterilmesini iermektedir. Seilen drt binadan biri olan ve bu makaleye konu olan Kanlcadaki mevcut konut binasnn aylk ve yllk ortalama stma-soutma ihtiyalar IESVE simlasyon program kullanlarak hesap-lanmtr. January 19, – Accepted for publication: UsingsolarenergyforheatingpurposesispopularinBeykozforanumberof reasons, including the prevalence of mostly detached buildingsandabundantgreenspace,aswellaslessbuildingdensityandfewerstories,comparedtothecitycenter.

Theseimprove-mentsaddresswindowspace,eaves,andcharacteristics,aswellasexterior wall insulation thickness, draft prevention, shading, land-scapingfeatures,andcontrolofsolarenergy. Beykoz; kalatrmal kabuu; enerji performans; Kanlca; ko-nut; gne enerjisi. IntroductionConsumption of non-renewable energy sourcessuchascoal,naturalgasandpetroleuminhumanac-tivitiesreleaseharmfulgasesintotheatmosphere.

Asaresult,anincreasingdependencyontheseresourcestomeetenergydemandhasturnedouttobeoneofthe biggest causes of pollution and climate change,whichthreatenthelivesandfutureofalllivingorgan-isms today. On theotherhand,CO2emissionsinTurkeyduringthesameperiodhaveincreasedsevenfoldduetothefactorssuchasindus-trialisationinnationwide,rapidurbanization,develop-mentof land,airtransportationand increasingnum-bersinprivatevehicleownership Table1.

Besides industrialbuildingsand transportationve-hicles, one of the leading sources of harmful gasesreleasedintotheatmosphereisresidentialbuildings,whichhavelonglifespansandusesignificantamountsof energy. Themain sourcesofgreaterCO2emissionsconsumedby the residentialbuildingsinTurkeyarerapidpopulationgrowth 20,in 76, in and urbanisation Architectureandengineeringproductioncostsinthesebuildingswereminimisedwithalmostnoconsiderationtoefficientenergyuseandmaintenancecosts that would be incurred throughout their lifes-pan.

Besidespoorawarenessonenergysaving,themainissuesrelatedtohighhouseholdenergycostsinTurkeyincludethefailuretodevelopplanningandarchitectural designs that consider geographical andclimatic conditions of the building location, provideadequatenaturallighting,andphaseoutlowefficiencyheating-coolingandelectricalhomeappliancesorin-efficientmeansofoperatingequipment.

In recent years, several countries have developedregulations to increase energy efficiency in buildingsand established certification methods that classifybuildingswiththeaimofpromotingenergysavings. Theconceptofthis regulation is to facilitate energy consumption inbuildingstowardsrenewablesourcesofenergy.

Karlatdmal buildings by CO2 emissions and used energytypes,determineminimumenergyefficiencymethodsand apply thesemethods on existing buildings, andmake karlarmal of renewable energy karlagrmal in new andexisting buildings. Therefore, solutions that consider renewable energysourcesgainssignificanceinthecontextofimprovingenergyuseperformancesofexistingresidentialbuild-ingsenvelope. The basic objective in increasing energy perfor-mance on buildings envelope is to procure energyneeds from passive methods that utilise solar andwindpower,orotherwiseengageactive systems.

Moreso,a significant saving on cooling costswill be possibleduetoimprovementsolutionsaimedatcontrollingso-larenergy. KeepinginmindthatexistingstructuresincountrieslikeTurkeyareconstantlyrenewedduetore-inforcementandimprovementworkandforaestheticreasons, such karlatrmql work and interventionsprovideopportunitiestoimplementmethodsthatcaneffectivelyusethesunlight.

Relevant Literature and AimThere are sample studies in literature both fromTurkeyandworldwidebyengineersonimprovementsthat reduce heating-cooling energy consumption inbuildings that consider mechanical infrastructure,buildingenvelope,buildinglocationandenvironmen-tal data. Ylmaz studied energy consumptionvaluesandCO2emissionsinmodelbuildingsandcom-paredspecificalternativesolutionsrelatedtoarchitec-tureandmechanicalinfrastructure. Kll studiedenergyconsumptionofasamplebuildingandelaboratedon improvements thatcouldbemadeonthebuildingtoreduceenergyuse.

They applied the thermal transmittance U-factor of the variouswindow systems to currentbuildingenergyefficiencyratingsusedinSouthKorea,andevaluatedtheeffectsonbuildingenergyefficiencyratings. He determined payback peri-odsof Therestofthisstudyevaluatestheeffectsofdifferentinsulation thicknesses and fuel on fuel consumptionand thereby on emissions of pollutants such as CO2 andSO2.

Additionally there are studies conducted in Tur-keyandworldwideamongsttheprofessionsofurbanplanning and architecture concerning taihi effect ofcharacteristics of urban form and building typologyonheating-coolingenergyuseandmeansof improv-ing their performance.

During the period betweenanumberof applications appeared in lit-eratureaboutsignificantdecreasesinheating-coolingloadswithintelligentsizingbasedonthebuildingen-velope direction with the help of greenhouse withcontrolled sunlight.

Accordingtotheirstudy, site density and building envelope propertieshave a significant effect on the energy performanceofthesettlementandshouldbecarefullyanalysedintheurbandesignprocess. However,whencareistaken,solaranddaylightavailability can certainly be increased further evenfor denser urban areas.

Thismethod is expected toprovidemoredetailedknowledgeabouthowtoplaneffectivesolarcities. Knowles investigates theresulting interstitial spaceof the solarenvelope thatallowsabuildingtochange,decay,andmoveordisas-sembleinresponsetotheseasons. Whilesolaraccesszoningtypicallyprovidesonlyafixedimageofthecity,theinterstitiumallowsarchitectstoconceiveakinet-ic landscapedrivenby the rhythmsofnature.

  ATARI 1040ST PDF

In thereferencecasestudyofFerranteandCascella ,the concurrenceofbuilding type,envelope features,selectedpassivetoolsforenergysaveandplantssys-temsforenergymicro-generationfromrenewableen-ergysourcesaimstoachievemulti-purposeobjectiveswithinasamebuildingframe.

For instance, the scopeofGyeterandGnaydn sstudyyieldshortcom-ings; solely dealing with energy-efficient improve-mentofbuildingenvelope,sinceitisasingleaspectofenergy-efficiencyinbuildings.

However,otherenergyconsumptionend-uses in abuilding suchas artificiallighting, mechanical ventilation, heating and coolinginstallations may be subject to retrofitting improve-mentstopromotetheobtainedefficiencyduetoen-velope retrofits.

In particular, implementing buildingintegrated renewable energy technologies to exist-ingbuildingsmaybesubject to further researchandevaluation.

Withregardtothesestudiesinvestigatingimprove-ments aimed at reducing heating-cooling loads andincreasing energy performance in existing buildings,itcanbeseenthatcalculationshavebeendevelopedwhichconsidervariablesfocusingontherelationsbe-tween building kzrlatrmal and urban form.

Thedistrict,which isconfinedby theBlackSeafromtheNorthandtheBosporusfromthewest, consists of a rugged terrain that can reach uptom.

Whilesomeofthevalleysopenup to theBlackSeaonanorthernaxis,othersextendon thesouthwestandwestaxes,con-cludingattheBosporus. BeykozDistrict iseconomicallydependentonfish-ing, agriculture and forestry, and has been used forrecreational purposes since the Byzantine and Otto-mantimes.

Paralleltothedevelopmentofseatrans-portation in Istanbul in the second half of 19th cen-tury, thedistrict,particularly theBosporus coastline,becamepopularamongsthigh-incomegroupsof thecity leading to the addition of two and three storeywoodenorstonewaterfrontmansionsandpavilionstothetraditionalurbanpattern.

Beykoz also became one of Istanbulslargestmigrant-magnetdistrictsaftertanning,leatherand shoemaking factories in the early 19th century,andglass factories in tariih the20th centu-rythatchoseto locatealongtheBosporuscoastline. Thisactivityledtotheemergenceofpocketsofpoorlyconstructed illegal housing, mostly on tarigi landslikeforests,invalleysandonslopesbehindtheindus-trialfacilitieslinedalongtheBosporus.

Forthefirstphaseofthefieldstudyandwithcon-sideration to the brief historical timelinementionedabove, the residential areas in Beykoz District wereclassified in four groups. These are; urban heritagesite,rural,residentialareawithplanningpermit owinglegalstatus andhigh-incomegroupresidentialareas. Inthesecondphase,inordertostudynaturalgasandelectricity consumption for heating-cooling purposesandCO2emissions in residentialbuildings in thedis-trict,weselectedasamplesettlementandresidentialbuilding thatwould represent fourdifferent residen-tial patterns and allow generalisation for residentialpatternof similar characteristics Table3.

Wemadesure that the sample residentialbuildingswithin theidentified settlements had planning permits. In the third stageof thefield study, the followinghasbeenperformedontheresidentialbuildingsmen-tionedinTable3;Table 3. The subsequent stagesof thefield study includedcalculating current heating and cooling energy con-sumption of the sample residential buildings in theBeykozDistrict. Energyconsumptionwasrecalculatedbased on specific improvements in order to obtaincomparative results.

Accordingly, the following wascalculatedfortheselectedfourresidentialbuildingsinthefourthstageofthefieldstudy withconsiderationto residential buildings plan, section, relation withsurroundingbuildingsandwindowsurfaceareas: The heating-cooling energy consumption of theselectedresidentialbuildingswascalculatedusingthe IES Integrated Environmental Solutionsimulationprogramme. Heating and cooling load calculation refers to theamountofenergyrequiredtokeepthebuildinginde-siredtemperatureandhumidity.

Inthisstudy,annu-al heatingand coolingenergy consumptionofbuild-ingswereperformedbyhourlyheatloadcalculations. Forthe ambient temperature themeasured valueswithdataloggerandthermocoupleareused. Thermal equilibrium is a calculationmethodwhich is closest to theactual that takes theheattransferbalanceoccursthroughtransmissionsur-face,convection,radiationandotherheatloadsintheroomintoaccount.

ingilizcecevirikilavuzu

Inthisstudy,theheatgainthroughglass from solar radiation, the heat gain transmittedfromexteriorwalls, thewindows and roof, the heatgainfromlighting,devicesandhumanarecalculatedhourly. Hourlyheatfromsolarradiationgainiscalcu-lated based on according to data from Istanbul andwindows directions. The transmitted solar radiationgain is calculatedbymultiplyingSHGCvalueand theareaofawindowasgivenintheformula3. Heat emitted by armatures used in lighting theroomunits, is an important factor in the coolingac-count.

Heat gains from lightingvaryaccording toar-maturetypes. Solar heat akrlatrmal coefficient; DBT: Dry bulb temperature; WBT: As it is perceived from thesefigures, theeastandwest facadesof thebuildingmostly remainintheshadowofneighbouringbuildings.

Categories:

Leave a Comment